Let’s learn polish – learning through play!

maj 31, 2023 | Aktualności

🇵🇱  Nauka języka polskiego poprzez gry i zabawy jest bardzo skutecznym środkiem przyswajania wiedzy, ponieważ nie mamy świadomości uczenia się. Język jest jedynie narzędziem, a nie celem samym w sobie. Oferta bezpłatnych kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy jest szeroka. Fundacja Understanding, postawia przede wszystkim na integrację i dobrą zabawę. Nauka języka odbywa się przy okazji. Bez presji i stresu.
W ramach projektu Let’s learn polish – learning through play, zaprosiliśmy rodziny migranckie z Krakowa. W naszych zajęciach uczestniczyły 3 pokolenia, z różnych krajów i z różnym poziomem znajomości języka polskiego. Były także osoby z Polski.
Zajęcia prowadziła Marta Burza z Polski.dziś, lektorka języka polskiego jako obcego, osoba z kilkuletnim stażem, charyzmą i odpowiednim podejściem do uczestników w różnym wieku. Graliśmy m.in. w 5 sekund, Doubble, Uno, Państwa-miasta. Było po prostu super!
🇺🇦  Вивчення польської мови за допомогою ігор є дуже ефективним засобом засвоєння мови, оскільки ми не усвідомлюємо, що вчимося. Польська мова є лише засобом спілкування, а не ціллю. Пропозиція безкоштовних курсів польської мови для українських біженців дуже широка. Ми, Fundacja Understanding, ставимо на перше місце інтеграцію та задоволення. Вивчення мови відбувається невимушено. Без тиску та стресу.
В рамках проекту „Вивчаємо польську мову – навчання через гру” ми запросили сім’ї мігрантів з Кракова. На наших заняттях були присутні 3 покоління, з різних країн і з різним рівнем володіння польською мовою. Також були люди з Польщі.
Заняття проводила Марта Буза Polski.dziś, викладачка польської мови для іноземців з багаторічним досвідом, харизмою та відповідним підходом до учасників різного віку. Ми грали, зокрема, в „5 секунд”, „Дабл”, „Уно”, „Міста-держави”. Це було просто чудово!
🇬🇧  Learning the Polish language through games and activities is a very effective way of acquiring knowledge, because we are not aware of learning. Polish language is only a tool of communication, not an end in itself. The offer of free Polish language courses for Ukrainian refugees is wide. Fundacja Understanding is focused primarily on integration and having fun. Our participants learn „in the meantime”. Without pressure and stress.
As part of the Let’s learn Polish – learning through play project, we invited migrant families from Krakow. Our classes were attended by 3 generations, from different countries and with different levels of Polish language skills. There were also people from Poland.
The classes were led by Marta Burza Polski.dziś, teacher of polish language for foreigners, a person with several years of experience, charisma and the right approach to participants at different ages.
We played, among others, 5 seconds, Doubble, Uno, City-States. It was simply great!