Erasmus +

Czym jest program Erasmus+

Wielostronne międzynarodowe projekty współpracy na rzecz rozwoju edukacji formalnej

Projekty realizowane w akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wymiany dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220)

Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220): dedykowane organizacjom chcącym realizować projekty na szerszą skalę. Projekty te mogą być poświęcone wypracowaniu metod, narzędzi czy rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Partnerstwa na małą skalę (KA210): dedykowane mniej doświadczonym instytucjom, chcącym rozpocząć współpracę międzynarodową, początkującym w E+ lub nastawionym na przedsięwzięcia o mniejszej skali realizacji. Inicjatywy powinny wspierać włączenie społeczne uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz promować postawy aktywnego społeczeństwa europejskiego. Projekty mogą być oparte na wymianie dobrych praktyk, a prowadzone działania (zagraniczne mobilności oraz aktywności lokalne) powinny służyć wypracowaniu rezultatów.

https://erasmusplus.org.pl/

 

Projekty